מדיניות פרטיות המקצוענים אקספרס

 

חברת אל הבית בע"מ ו/או חברת סופר פרו בע"מ ("החברה", "אנו" או "שלנו") מספקת אפליקציה ו/או אתר למציאת ספקים שונים (האתר והאפליקציה, למעט אם מצוין במפורש אחרת, ביחד "האפליקציה") המיועדים למזמיני השירותים שמספקים הספקים השונים ("המשתמשים", "אתם" או "שלכם", או לחוד "המשתמש", "אתה" או "שלך").

 

הפרטיות שלך חשובה לנו. אנו מכבדים ומעריכים את הפרטיות של המידע האישי של צרכני וספקי השירותים שמוצעים דרך האפליקציה (להלן "מידע אישי") המתקבל באמצעות האפליקציה. מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן היא להודיע ולהסביר באופן כללי כיצד נאגר המידע האישי, למה הוא משמש וכיצד הוא מפורסם.

 

בשימוש באפליקציה, צרכני וספקי השירותים מסכימים להיות מחויבים למדיניות פרטיות זו. אם צרכני וספקי השירותים אינם מסכימים לתנאי מדיניות הפרטיות, הם אינם מורשים להשתמש באפליקציה. מדיניות פרטיות זו נדרשת להיקרא יחד עם מדיניות השימוש של החברה, ויחדיו מדיניות השימוש ומדיניות הפרטיות מהוות הסכם בין צרכני וספקי השירותים לבין החברה. מדיניות הפרטיות ומדיניות השימוש עלולות להתעדכן בעתיד, ולכן נבקש מצרכני וספקי השירותים להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת. מדיניות השימוש המעודכנת ביותר נמצאת בכתובת: https://iframe.pro.co.il/terms-app . השימוש באפליקציה מהווה הסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות העדכנית ביותר.

 

 

מידע הנקלט באפליקציה

 

מידע אישי

 

במהלך נתינת השירותים המוצעים באמצעות האפליקציה, ייתכן שמידע אישי ייקלט וישמר בידי החברה. ייתכן והמידע יכלול פרטים על זהות צרכני וספקי השירותים, כגון: שם צרכני וספקי השירותים, מספר חשבון המשתמש באפליקציה, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ותמונות. כן עשוי המידע האישי להיכלל בחשבוניות שיצולמו ויישמרו על ידי האפליקציה, פרטי תשלום לרבות פרטי כרטיסי אשראי וכן נתונים אישיים נוספים.

 

מידע שאינו אישי

 

במהלך נתינת השירותים המוצעים באמצעות האפליקציה, ייתכן שייקלט וישמר בידי החברה מידע אשר אינו חושף את זהות צרכני וספקי השירותים (להלן "מידע שאינו אישי"), כגון: היסטורית השימוש בשירותים המוצעים באמצעות האפליקציה.

 

מידע נוסף

 

בשימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים, ייתכן שייקלט וישמר בידי החברה מידע שהדפדפן של צרכני וספקי השירותים מעביר לכל אתר אינטרנט אליו צרכני וספקי השירותים נכנסים, כגון: כתובת IP, מידע על הדפדפן (סוג, שפה וכו'), מערכת ההפעלה, תאריך ושעה בהם נכנסו צרכני וספקי השירותים לאתר אינטרנט, מיקום צרכני וספקי השירותים וכתובת אתר האינטרנט שבו פורסם הלינק לכניסה לאפליקציה.

 

שימוש באפליקציה ובשירותים המוצעים מהווה הסכמה של צרכני וספקי השירותים לספק מידע לחברה ולכך שמידע זה ישמר בחזקת החברה. במידה וצרכני וספקי השירותים מסרבים לספק מידע כאמור, הם אינם מורשים להשתמש באפליקציה ובשירותים המוצעים.

 

למען הסר ספק, מובהר כי החברה מבצעת מאמצים סבירים להגנת המידע הנקלט באפליקציה וחשבונות המשתמשים באפליקציה, אולם אין זה אפשרי שכל המידע הנקלט וחשבונות המשתמשים באפליקציה יהיו מוגנים באופן מוחלט. לחברה אין אחריות על מידע אישי שנחשף כתוצאה משימוש לא מורשה באפליקציה ובחשבונות המשמשים.

.

השימוש במידע הנקלט

 

החברה לא תמכור, תסחור או תשכיר את המידע האישי לצדדים שלישיים אלא אם כן צרכני וספקי השירותים יסכימו לכך מפורשות. השימוש במידע אישי על ידי החברה נעשה למטרות פנימיות בלבד וכדי לשפר את האפליקציה והשירותים המוצעים על מנת שהללו יותאמו לצרכים האישיים של צרכני וספקי השירותים. 

 

באמצעות עיבוד המידע הנקלט ו/או נשמר באפליקציה, ייתכן וייאסף מידע סטטיסטי (להלן "מידע סטטיסטי") כגון: מידע אנונימי על איך צרכני וספקי השירותים משתמשים באפליקציה ובשירותים המוצעים. מידע סטטיסטי עוזר לחברה בהבנת מגמות וצרכי משתמשי האפליקציה וזאת במטרה לשפר את האפליקציה והשירותים המוצעים. מידע סטטיסטי הינו אנונימי ולא ניתן לקישור למידע אישי של צרכני וספקי השירותים. ייתכן והחברה תשתף מידע סטטיסטי עם צדדים שלישיים ולצרכים מסחריים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

גילוי על פי חוק

במקרה בו החברה תידרש לגלות מידע אישי, מידע שאינו אישי או כל מידע אחר על פי חוק, למשל על ידי צו בית משפט או בהתאם לרגולציה מסוימת, החברה תגלה מידע אישי זה. מדיניות החברה היא לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, ולכן היא תחשוף מידע ככל שתידרש לכך כאמור לעיל.

 

שינוי בבעלות

במקרה של שינוי בהרכב הבעלות בחברה, המידע האישי וכן מידע הקשור בהפעלה העסקית ככל הנראה יועברו או יינתן רישיון שימוש בהם לבעלים החדשים.

 

הגנת החברה ומשתמשי האפליקציה

 

ייתכן שהחברה תגלה מידע אישי או כל מידע אחר שקשור לעניין, במקרה בו, לשיקול דעתה הבלעדי, יש צורך להגן על האפליקציה או השירותים המוצעים, על הזכויות או הנכסים של החברה או זכויותיהם של צדדים שלישיים. ייתכן והחברה תגלה מידע אישי או כל מידע רלוונטי אחר במקרה בו יש לה סיבה סבירה להאמין שגילוי מידע כאמור הוא הכרחי כדי לזהות, למצוא או לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מי שהפר את מדיניות הפרטיות (בין בכוונה ובין שלא בכוונה) וגרם לנזק או הפרעה לזכויות ונכסי החברה, לצרכני וספקי השירותים או לכל מי שעלול להיפגע מהפרה כאמור. שימוש באפליקציה מהווה הסכמה של צרכני וספקי השירותים לגילוי מידע על צרכני וספקי השירותים לרשויות אכיפת החוק, תחת שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ככל שהחברה מאמינה שגילוי כזה נצרך וראוי.

 

ספקי שירות חיצוניים

 

החברה נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים (להלן "ספקי השירות החיצוניים"). ייתכן ומידע אישי יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים. ספקי השירות החיצוניים יהיו מנועים מלהשתמש במידע האישי למטרות שאינן נתינת השירותים לחברה, ויידרשו לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות למידע האישי. ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט השונים מאזור השיפוט של צרכני וספקי השירותים, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט של צרכני וספקי השירותים.

 

 

אתרי אינטרנט, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים

 

למען הסר ספק, מובהר כי תוך שימוש באפליקציה ייתכן שצרכני וספקי השירותים יכנסו דרך קישור או אמצעים אחרים, לאתרים, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים. מדיניות הפרטיות של החברה חלה על שימוש וגילוי מידע שהתקבל מצרכני וספקי השירותים. ייתכן ותחול מדיניות פרטיות שונה לגבי השימוש והגילוי של  מידע לאתרים, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים. ייתכן שהאתרים, השירותים והקהילות המקוונות של צדדים שלישיים ישלחו קוקי'ס (ראו הגדרה להלן) לדפדפן של הנכנסים אליהם, וכך ישיגו מידע אישי על צרכני וספקי השירותים. החברה אינה אחראית לשימוש והגילוי של מידע על ידי האתרים, שירותים וקהילות מקוונות של צדדים שלישיים.

 

תקשורת

 

ייתכן והחברה תשתמש בפרטי ההתקשרות של צרכני וספקי השירותים כדי להודיעם על עדכונים באפליקציה ובשירותים המוצעים. בשימוש באפליקציה, צרכני וספקי השירותים מסכימים לשימוש בפרטי ההתקשרות שלהם למטרה זו.

 

מדיניות לגבי ילדים

 

השימוש באפליקציה מותר למשתמשים מעל גיל הכשרות המשפטית, אלא אם הושג אישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. מידע הנקלט ממשתמשים שגילם מתחת לגיל האמור, נקלט שלא במודעות החברה. במידה והחברה תגלה שהמידע שנקלט התקבל ממשתמש שגילו נמוך מהגיל האמור, החברה תעשה מאמצים מסחריים סבירים כדי למחוק מידע זה מהמערכות שלה.

 

 

 

 

שאלות

 

צרכני וספקי השירותים רשאים להפנות את שאלותיהם בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת app.support@pro.co.il אשר כותרתו "פרטיות".

 

עדכון אחרון – יולי  2017