תנאי שימוש באפליקציית המקצוענים אקספרס

 

חברת אל הבית בע"מ ו/או חברת סופר פרו בע"מ ("החברה", "אנו" או "שלנו") מספקת אפליקציה ו/או אתר למציאת ספקים שונים (האתר והאפליקציה, למעט אם מצוין במפורש אחרת, ביחד "האפליקציה") המיועדים למזמיני השירותים שמספקים הספקים השונים ("המשתמשים", "אתם" או "שלכם", או לחוד "המשתמש", "אתה" או "שלך"). תנאי שימוש אלו ("התנאים" או "תנאי השימוש") חלים על כל גישה או שימוש באפליקציה. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם שימוש באפליקציה והמשתמשים נדרשים להסכים לאמור בהם טרם שימושם באפליקציה.

 

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. התנאים חלים על כל משתמש העושה שימוש באפליקציה, מכל סוג שהוא, על כל חלקיה. בהתקנת האפליקציה אשר מסופקת לך לשימושך, השימוש בשירותים באמצעות האפליקציה, הרישום כמשתמש או בעשיית כל שימוש אחר באפליקציה, אתה נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת תנאי שימוש אלו, ואתה מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלו, כפי שיהיו מעת לעתה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולציית לכל הדינים, התקנות, הכללים וההוראות החלים בקשר לשימוש באפליקציה ו/או בשירותים, ואתה מאשר כי תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. שימוש מתמשך באפליקציה יהוו הסכמה בהתנהגות לכל שינוי או עדכון בתנאים, ככל שיהיו.

 

 1. תיאור השירותים

האפליקציה מאפשרת למשתמשים בה לבקש הצעות מבעלי מקצוע שונים (למשל שרברבים, שיפוצניקים וכדומה) לביצוע שירותים שונים שדרושים למשתמשים כאשר במידה ומשתמש הזמין שירות מסוים באמצעות האפליקציה החברה תשלח מסרונים אישיים לבעלי המקצוע עימם התקשרה החברה, על פי שיקול דעתה, ובהם יפורט השירות המבוקש על ידי המשתמש, כתובת מתן השירות ופרטים נוספים על פי שיקול דעתה של החברה.

בהתאם לתגובות בעלי המקצוע ובהתאם לעמידתם בתנאי החברה כפי שיהיו מעת לעת, עשויה להתקבל הצעה של בעל מקצוע מסוים לביצוע השירות המבוקש על ידי המשתמש. בין היתר, בעל המקצוע יידרש להגיע למשתמש בתוך זמן מוגדר בהתאם לכללי החברה מעת לעת וכן לעמוד בתנאים נוספים על פי קביעת החברה.

השימוש באפליקציה על ידי המשתמשים כפוף למדיניות החברה כפי שתהיה מעת לעת, ואשר עשויה לכלול בין היתר הגבלות שונות על השימוש באפליקציה לרבות מבלי להגביל על מספר הפעמים בהן ניתן להזמין שירות מסוים (מספר קריאות), וכן הגבלות נוספות.

החברה תפעיל מוקד פניות למשתמשים ("מוקד הפניות"), אשר יקבל ויטפל בתלונות של משתמשים. ככל שמשתמש יפנה למוקד הפניות ויתלונן על בעל מקצוע, החברה תהא רשאית לעכב את העברת החיובים באשראי אשר שולמו בגין השירותים שניתנו למשתמש אל בעל המקצוע ובלבד שהמשתמש פעל בהתאם למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה.

 

 1. שימוש באפליקציה ובשירותים

הגישה והשימוש באפליקציה למטרת השימוש בשירותים, באופן שאינו בלעדי, כפוף לתנאים ולהוראות להלן.  אתה מסכים ומאשר בזאת כי החברה רשאית בכל עת לעדכן, לשנות או להפסיק את הגישה ו/או השימוש באפליקציה ו/או בשירותים, כולם או מקצתם, וכן לשנות ו/או למחוק כל תוכן הנגיש דרך או באמצעות האפליקציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. בעצם שימושך באפליקציה ובשירותים הנך מתחייב ומצהיר כי: (1) כל מידע שסיפקת בקשר עם שימוש באפליקציה הינו נכון, מלא ומדויק; (2) ככל שיחול שינוי במידע שסיפקת, תספק עדכון בנוגע לשינוי האמור; (3) הנך בגיר, וככל שאינך בגיר, השימוש באפליקציה ו/או בשירותים כפוף לקבלתך את אישור האפוטרופוס שלך. באמצעות שימושך באפליקציה ו/או בשירותים, הינך מצהיר ומאשר כי אישור האפוטרופוס כאמור הושג על ידך והינך מורשה על ידו לקבלת גישה ו/או שימוש באפליקציה ו/או בשירותים; וכי (4) שימושך באפליקציה ו/או בשירותים ו/או אספקת כל שירות כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או השירותים אינו מהווה או גורם להפרת כל דין או התחייבות כלפי צד ג'. כל שימוש באפליקציה ו/או בשירותים ייעשה בכפוף להוראות כל דין, לרבות כשירותו ויכולתו של ספק השירות לספק שירותים דומים בתחום השיפוט בו הוא מבקש לספק את השירות וכשירותו ויכולתו של צרכן השירותים לצרוך את השירות האמור. תתי-הסעיפים (1) עד (4) ייקראו להלן, יחדיו:

 

 

"הצהרות והתחייבויות המשתמשים".

אתה מאשר ומסכים בזאת כי החברה רשאית, אך בשום אופן אינה מחויבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי לוודא כי מי מבעלי המקצוע עומד בהצהרותיו והתחייבויותיו, או בכל חלק מהן, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מאשר ומסכים בזאת כי השימוש באפליקציה ובשירותים הינם באחריותך הבלעדית, ואתה האחראי הבלעדי להעריך ולקבוע על פי שיקול דעתך עם מי מבעלי המקצוע אתה בוחר להתקשר, אילו הצעות אתה בוחר לקבל ואילו שירותים תבחר לצרוך מאילו ספקים. החברה רשאית למנוע ממשתמש להשתמש באפליקציה ובשירותים, באמצעות הפסקת, חסימת או השעיית גישתו לאפליקציה או לשירותים, ככל שמודעת נודע לה דבר הפרת הצהרות והתחייבויות אותו משתמש (בין אם בעקבות דיווח של משתמש אחר או בכל דרך אחרת), וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, ולא תעמוד למשתמש האמור או לכל משתמש אחר, כל טענה או דרישה בעניין זה כנגד החברה או מי מטעמה. אין לעשות כל שימוש באפליקציה ובשירותים לאחר הפסקת, חסימת או השעיית הגישה של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה  אינה אחראית, והנך פוטר בזאת את החברה ומי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחריות מכל סוג ומין שהם, שעניינם חילוקי דעות, טענות, תביעות, נזק או הפסד, הנוגעים במישרין או בעקיפין לדיוקם, איכותם, מהימנותם או שלמותם של פרטי בעלי המקצוע, כולם או חלקם, ובנוגע לעמידתם בהצהרות והתחייבויות בעלי המקצוע.

 

אתה מאשר ומסכים כי האפליקציה פועלת אך ורק כגורם מתווך וכי החברה, בין אם באמצעות האפליקציה ו/או השירותים ובין אם בכל דרך אחרת, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק של שירותים כלשהם שמספקים בעלי המקצוע דרך האפליקציה. החברה אינה מעסיקה את בעלי המקצוע ישירות,  כקבלן כוח אדם, כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, או בכל דרך אחרת, ואינה מתחייבת לאספקת שירותים כלשהם בעצמה. החברה אינה מעורבת, במישרין או בעקיפין, בעסקה אשר מתבצעת בפועל בין המשתמשים לבין בעל מקצוע כלשהו. אתה מאשר ומסכים כי החברה: (1) איננה מעסיקה, ממליצה או תומכת במי מבעלי המקצוע באפליקציה ו/או בשירותים שהם מציעים, או בכל צד אחר הקשור בהם, ואין לה כל יכולת לשלוט או להכווין את פעולותיהם או מחדליהם של מי מבעלי המקצוע; (2) איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא ואינה אחראית בצורה כלשהי לאיכות השירותים שמספקים בעלי המקצוע, תוצאותיהם, זמינותם, יעילותם, עלותם וכדומה; ו-(3) לא תישא בכל  אחריות בקשר עם פעולות ו/או נזקים ו/או והוצאות שעלולים להיגרם למי מהמשתמשים או כל צד ג' העושים, או אשר עשו, כל שימוש שהוא בשירותים כלשהם שניתנו על ידי בעלי המקצוע בפועלים דרך האפליקציה ו/או באפליקציה. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם כל מחלוקת, טענה, תביעה, פגיעה, הפסד, נזק או אובדן שייגרמו כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או השירותים ו/או התקשרות או כל אינטראקציה אחרת בין המשתמשים לבין בעלי מקצוע כלשהם. בעצם שימושך באפליקציה או בשירותים, אתה מאשר ומסכים כי אתה האחראי הבלעדי לשימושך וכל התקשרות שתבצע וכל שימוש שתעשה באפליקציה ובשירותים הנם על דעתך ואחריותך בלבד.


כל התקשרות עם בעלי המקצוע המופיעים באתר נעשית במישרין מולם והחברה בשום אופן אינה צד בעסקה ואינה אחראית על השירות ועל כל נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב ההתקשרות.

       

 1. הגבלות

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, אינך רשאי, ישירות או באמצעות צד ג': (א) לבצע הנדסה הפוכה (reverse engineering) או לנסות לפענח את הקוד של האפליקציה ו/או השירותים; (ב) להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים, בניגוד לחוק, לרבות תוך פרסום, הפצת, שיתוף או העברה בכל אופן אחר תוכן שאינו חוקי או שהינו פוגעני; (ג) להעתיק, לשנות, או ליצור יצירה נגזרת מהאפליקציה, השירותים או כל תוכן הכלול באפליקציה או בשירותים; (ד) לפעול להשבתת או עקיפת אמצעי האבטחה באפליקציה ו/או בשירותים, או השגת גישה לאמצעי השליטה באפליקציה ו/או בשירותים; (ה) לפתח או לסייע בפיתוח תוכנת צד ג' כלשהי או אמצעי אחר או תוכנת אוטומציה שתפריע או תשבש את פעילות האפליקציה ו/או השירותים; (ו) לעשות כל שימוש בלתי חוקי באפליקציה ו/או בשירותים או להתקשר עם משתמשים אחרים לכל מטרה בלתי חוקית כאמור; (ז) לפעול להשגת גישה לאפליקציה, לשירותים, לחשבונות משתמשים, וכדומה, ללא הרשאה; ו- (ח) לאסוף מידע הנוגע למשתמשים אחרים ללא הסכמתם המפורשת מראש של החברה והמשתמשים כאמור. אם תפרסם, תפיץ, תשתף או תעביר בדרך אחרת דרך האפליקציה ו/או על ידי שימוש בשירותים, כל תוכן ויזואלי או מידע אחר ("תוכן"), הנך מצהיר ומתחייב שהתוכן יכלול פרטים מלאים ומדויקים וכן שלא: (1) יפר זכויות קניין רוחני, זכויות הפרסום או זכויות מוסריות  של כל צד ג'; (2) יכלול תכני שטנה, לשון הרע, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או פוגעניים בכל אופן אחר (לרבות תוכן המקדם ומעודד שנאה או אלימות או); (3) יכיל "תולעים", וירוסים או תוכנה מזיקה אחרת; (4) יכיל תוכן המפרה של כל דין, לרבות חוקי ותקנות פרסום ושיווק; ו- (5) יכביד על התשתיות שלנו באופן שאינו סביר או מידתי. על ידי העלאת, פרסום, הפצת, שיתוף או העברה אחרת של תוכן באמצעות האפליקציה ו/או השירותים, הנך מעניק לחברה רישיון חינם, כלל עולמי, צמית, שאינו בלעדי ואינו ניתן לשינוי, ללא חובת תשלום תמלוגים ושניתן לרישוי משנה ולהעברה, לשימוש, העתקת והפצת התוכן בכל דרך שתימצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת בידה את הזכות להסיר, למנוע גישה או למחוק לצמיתות כל תוכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי הודעה מראש, לרבות תוכן המפר את הצהרות והתחייבויות המשתמשים, ההגבלות המפורטות בסעיף זה לעיל, או את האינטרסים העסקיים של החברה, ולא תהיה לך כל זכות, טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה בגין החלטותיה או פעולותיה כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים לעיל, החברה לא תישא באחריות לגבי התוכן או כל פרט אחר שיסופק, יפורסם, יועלה, ישותף או יופץ באתר על ידי משתמשים. כל משתמש מבין ומסכים כי כל שימוש שיעשה בתוכן כאמור ייעשה על דעתו בלבד, וכי הוא יישא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש כאמור והחברה לא תישא אחריות בגינו.

 

 1. ביצוע פעולות העברה מרחוק

תכונות מסוימות של האפליקציה ו/או השירותים מאפשרים העברה מרחוק של תכנים, קבצים או מידע אחר ממכשיר או התקן אחד לאחר. בעצם שימושך באפליקציה ו/או בשירותים וכן באישורך את התנאים, הנך מסכים ומתחייב לשאת באחריות הבלעדית לקבלת התנאים על ידי צדדים שלישיים עמם אתה מתקשר למטרת השימוש באפליקציה ו/או בשירותים, וכן להימנע מ: (1) שימוש באפליקציה ו/או בשירותים להפצה או העברה של כל תוכנה מזיקה או קבצי מחשב אחרים המכילים וירוסים, "סוסים טרויאנים", "תולעים" או כל מרכיב מזיק אחר; (2) שימוש באפליקציה ו/או השירותים תוך יצירת מצג שאינו נכון, מלא ומדויק על מנת להשיג גישה למחשב, טלפון או התקן אחר של צד שלישי; או (3) שימוש באפליקציה ו/או בשירותים לכל מטרה מזיקה, מטעה, פוגענית,  שאינה מורשית או בלתי חוקית. משתמש המפר או אינו מציית לאמור, יישא  באחריות הבלעדית לכל טענה, תביעה נזק, הפסד או פגיעה שייגרמו מהפרתו או אי ציותו כאמור . החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע, לצמצם או לא לאפשר בכל אופן אחר את גישת המשתמש המפר או שאינו מציית כאמור, לאפליקציה ו/או לשירותים ,או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, לרבות נקיטת צעדים משפטיים.

 

 1. חשבון משתמש

על לשם שימוש באפליקציה ו/או בשירותים יש להשלים הליך רישום ולפתוח חשבון ייעודי באמצעות מספר הטלפון באפליקציה עצמה. על מנת לפתוח חשבון משתמש, עלייך לספק מידע אמין, מלא ומדויק ולעדכן את המידע שסיפקת מעת לעת, ככל שחלים בו שינויים. עם פתיחת חשבון משתמש הינך מצהיר ומאשר כי אתה הבעלים החוקי והיחיד של קו הטלפון, או כי קו הטלפון עומד לשימושך הבלעדי וכי נתונה לך הסמכות הבלעדית לפתוח חשבון משתמש באמצעות מספר זה. באחריותך לוודא כי באפשרותך לפתוח חשבון משתמש כאמור בהתאם לתנאי השימוש הנוהגים בחברה המספקת לך את קו הטלפון ובאחריותך לוודא כי שימוש כאמור לא יסתור בכל עת את תנאי השימוש הנוהגים כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את המידע האישי או חלק הימנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי כפי שיהיה מעת לעת, אולם אינה מתחייבת או מחויבת לעשות כן, ולא תישא בכל אחריות בגין המידע האמור, לרבות בנוגע לאמיתותו, דיוקו או היקפו. הקישור לקו הטלפון הוא באחריותך הבלעדית ועל פי תנאי השימוש באפליקציה ו/או השירותים וכן על פי תנאי השימוש של החברה המספקת את שירותי התקשורת מקום שנעשה קישור מסוג זה. אין להשתמש בזהות שאינה זהותך האישית האמיתית או במידע שקרי בפתיחת חשבון המשתמש, ואין לפתוח חשבון משתמש בשם אדם אחר שאינו המשתמש. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם בתקשורת או בכישלון בהעברת או קבלת מידע ומסרים בין משתמשים הנובע בעיקרו מפרטי התקשרות נכונים שגויים, לא עדכניים, לא מלאים או שאינם ממלאים אחר כל הוראות תנאי השימוש, של המשתמש. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, בין ישיר ובין עקיף או משתמע, אשר ייגרם לאיזה מהמשתמשים או לכל צד ג' שהוא בגין האמור. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לשמירה על סודיות המידע שבחשבן המשתמש שלו, לרבות תוכן אשר הועבר, הועלה, קושר, התקבל אוחסן או סופק בחשבון כאמור, ועל כל פעילות אשר תתבצע בחשבון המשתמש שלו, ועליו לדווח לחברה באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבון המשתמש שלו. החברה לא תישא בכל אחריות לכל הפסד, נזק, אובדן, הפסד או הוצאה, בין ישיר ובין עקיף או משתמע, אשר ייגרם לאיזה מהמשתמשים או לכל צד ג' שהוא כתוצאה משימוש לא מורשה בחשבון המשתמש, או כתוצאה מכל שימוש אשר אינו ממלא אחר כל תנאי השימוש. המשתמש מסכים ומתחייב לשפות את החברה ולפטור אותה מכל אחריות לשימוש בלתי הולם לא חוקי או שאינו ממלא אחר תנאי השימוש במלואם, בחשבון המשתמש שלו, לרבות כל תוכן אשר הועבר, הועלה, קושר, התקבל או אוחסן או סופק, למעט אם החברה עודכנה על ידי המשתמש בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת app.support@pro.co.il  כי: (1) חשבונו נפרץ; (2) המשתמש שינה את כל פרטי התחברותו לחשבון; (3) המשתמש ביקש מהחברה לחסום את חשבונו; ו-(4) לחברה היה זמן סביר להעריך את פרטי ההודעה ולפעול בהתאם. המשתמש יהיה אחראי כאמור לעיל, לרבות שימוש בלתי הולם, לא חוקי או שאינו ממלא אחר תנאי השימוש במלואם בחשבון על ידי מי שהמשתמש הרשה לו לעשות שימוש בחשבון המשתמש שלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את אופן השימוש באפליקציה ו/או בשירותים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם אינה מתחייבת לעשות כן ואינה יכולה לשלוט בכל שימוש כאמור.

 

 1. חידוש וביטול רישום

נכון למועד זה, רישום לפתיחת חשבון משתמש והחזקת חשבון המשתמש באפליקציה ו/או בשירותים ניתנים למשתמשים ללא תמורה, ואינם כרוכים בתשלום. החזקת חשבון המשתמש אינה מוגבלת בזמן מראש. עם זאת, משתמש רשאי להפסיק את השימוש באפליקציה ו/או בשירותים בכל עת ומכל סיבה, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו. הפסקת שימוש באפליקציה תתבצע באמצעות הסרת האפליקציה ממכשיר הטלפון הנייד בו הוא מותקן. עם הסרת האפליקציה, לא יימחק ו/או יוסר חשבון המשתמש, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח הודעות ו/או תוכן אחר הקשור באפליקציה ו/או בשירותים למכשיר הטלפון הנייד בו הייתה מותקנת האפליקציה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, והינך מביע הסכמתך המפורשת לאמור. על מנת שחשבון המשתמש שלך יימחק, אנא צור עימנו קשר בכתובת app.support@pro.co.il לצורך מחיקת החשבון כאמור. עם מחיקת החשבון או קבלת בקשה כאמור, החברה תעשה מאמצים  סבירים כדי למחוק את המידע הקיים בחשבון המשתמש, אולם החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע כאמור במערכות הגיבוי שלנו ככל שהדבר דרוש לה על מנת לסיים את התקשרותה על המשתמש או לצורך שימוש בהתאם לתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את גישתך לאפליקציה ו/או השירותים ולהפסיק את שימושך בהם  בכל עת ומכל סיבה שהחברה תמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כפי שיהא מעת לעת. מובהר בזאת כי ככל שספק שירות אשר עומדת לזכותו יתרת תשלום י יסגור את חשבון המשתמש שלו, לא תעשה החברה כל פעולה ביתרת החשבון כאמור ללא הוראה מפורשת של המשתמש, בהתאם ל נהלי ספק שירותי הסליקה כפי שיהיו בתוקף באותו מועד ובהתאם לכל דין.

 

 1. קניין רוחני

החברה היא הבעלים הבלעדיים של כלל הזכויות מכן מין וסוג שהוא ברחבי העולם ב: (א) אפליקציה והשירותים וכל תוכן הקשור בהם, לרבות המסמכים, התוספות, הנגזרות, השיפורים והתיקונים באפליקציה ובשירותים; ו-(ב) בפטנטים, זכויות היוצרים סימני המסחר, השמות המסחריים, ולוגו החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, אשר יישארו בבעלותה הבלעדית של החברה בכל עת. בכל התייחסות למכירה או רכישה בתנאי שימוש אלו, יפורשו המכירה או הרכישה כאמור כמכירה או רכישה של הזכות להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים בהתאם לאמור בתנאים לעיל בלבד. על משתמש המעלה, משתף, מפיץ, מקשר או הופך בכל צורה אחרת מידע או תוכן אחר לזמין באמצעות שימוש באפליקציה ו/או בשירותים האחריות הבלעדית לוודא כי ניתן לעשות שימוש כאמור במידע או בתוכן האמורים, וכי שימוש כאמור אינו מפר כל זכויות שהן, לרבות זכויות צדדים שלישיים. מובהר בזאת, ומובן למשתמש, כי החברה לא תהא אחראית בשום באופן  לשמירה או הגנה על הזכויות בתכנים אלו, לרבות לעמידתם בהוראות הדין או אי הפרתם זכויות כלשהן, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו על ידי מידע או תוכן, או שימוש בהם, כאמור, והמשתמש מאשרים ומסכימים לשפות את החברה ולפטור אותה מכל אחריות שייגרם בגין גרימת נזק, הפסד, אובדן או הוצאה כאמור.   

 

 1. תשלום

 

בסיום ביקורו של בעל המקצוע אצל המשתמש ולאחר מתן השירותים ימציא בעל המקצוע למשתמש דרישת תשלום, בהתבסס על העבודה שבוצעה.

המשתמשים רשאים לשלם עבור השירותים בהתאם לדרישת התשלום במזומן, בהמחאה או באשראי, על פי בחירתם.

החברה מעמידה לרשות המשתמשים את שירותיה של חברת סליקה חיצונית ("חברת הסליקה") כחלק מהשירותים אותם מציעה החברה, על מנת לאפשר למשתמשים לבצע תשלום עבור השירותים באמצעות כרטיס אשראי. יצוין כי החברה איננה צד לעסקה בין המשתמשים, ושירותי הסליקה מסופקים על ידי חברת הסליקה בלבד, בהתאם לתנאי השימוש של ספקית שירותי הסליקה - חברת יעד שריג. המשתמש מסכים בזאת להיום מחויב אליהם ולפעול על פיהם בלבד. אין ולא תהיה לחברה כל אחריות לגבי מועד או גובה התשלום שהועבר באמצעות חברת הסליקה.

 

 1. תשלום בכרטיסי אשראי
  החברה מעמידה לרשות המשתמשים את שירותיה של חברת סליקה חיצונית צד שלישי לצורך ביצוע התשלום באמצעות האפליקציה ("חברת הסליקה" ו/או "שירות הסליקה"). ביצוע התשלום באמצעות חברת הסליקה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הרלוונטיים של ספקית שירותי הסליקה - חברת יעד שריג. במסגרת שירות הסליקה , פרטי התשלום ו/או פרטי כרטיס האשראי המוזנים על ידך באפליקציה מגיעים לחברת הסליקה. לאחר שהנתונים מעובדים אנו מקבלים מהחברה מידע אנונימי מוצפן (Token) המאפשר לקשר בינך לבין פרטי האשראי שסיפקת לצורך תשלום בכרטיס אשראי עבור השירותים הניתנים באפליקציה. אנו לא משתמשים בעצמנו בפרטי האשראי או שומרים את פרטי האשראי במאגרי המידע שלנו. אנו מסירים כל אחריות בקשר לשירותי עיבוד התשלומים, והשימוש בשירותים אלו במסגרת האתר ו/או האפליקציה הוא על אחריותך בלבד. בנוסף, הנך מצהיר ומאשר כי שירותי עיבוד התשלומים מתבצעים במסגרת האפליקציה בשם ועבור בעלי המקצוע, ובמידה ותשלח קבלה הקבלה עבור השירות שבוצע ע"י בעלי המקצוע, היא לא תהווה הוכחה להתקשרות ישירה בינינו ובינך לצורך אספקת השירותים, אלא אם הוסכם במפורש אחרת.
  חברות הסליקה עשויה להשתמש בפרטי האשראי אך ורק לצורך: 1) שיפור שירותי עיבוד התשלומים (ללא שימוש במידע אישי); (2) יישום מנגנוני מניעת הונאת או בקשר לסכסוכים משפטיים בין חברת עיבוד התשלומים לבין המשתמשים ו/או החברה. בנוסף, חברת הסליקה תוכל להעביר מידע סטטיסטי אנונימי שהיא אוספת לצדדיים שלישיים לצרכיה המסחריים.


 

 1. מיסים

למעט במקרה בו החברה הנה צד להעברת התשלומים בגין העסקאות והשירותים המסופקים למשתמשים על ידי בעלי המקצוע, לחברה אין כל חובה או אחריות לדווח על גובה התשלומים או תדירותם לרשות המיסים, ואינה אחראית לבצע ניכוי מס במקור מהתשלומים המסופקים בין המשתמשים.

 

 1. פרטיות

המשתמש מתחייב שלא לאסוף, לאגור או לשמור בהחזקתו או בשימושו כל תוכן שהועלה או סופק על ידי משתמש אחר, וזאת ללא הסכמה מראש ובכתב של אותו משתמש ושל החברה. המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי לחברה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשמור, לאסוף או לאגור בכל צורה אחרת ולעשות שימוש בתוכן, לרבות מידע אישי המזהה את המשתמש או את תחומי העניין האישיים שלו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שימוש המותר על פי חוק בתוכן כפי שמפורט במדיניות הפרטיות של החברה. למען הסר ספק, החברה אינה בוחנת, מעריכה, מאשרת או מאמתת את התוכן בכל צורה שהיא. כל משתמש המפרסם, מעלה, משתף או מספק ומנגיש באופן אחר תוכן כאמור, עושה זאת באחריותו הבלעדית והמלאה, לרבות כלפי כל הסכמה של צד ג', ככל שהיא נדרשת. החברה לא תהא אחראית לכל פגיעה או נזק שייגרמו על ידי אי-ציות של משתמשים עם האמורים לעיל, והמשתמש מסכים לשפות ולפטור את החברה מכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו מהאמור לעיל. אף על פי האמור לעיל, המשתמש מאשר ומסכים שהחברה איננה חברה המספקת שירותי אחסון מידע. החברה לא תישא בכל אחריות לגבי כל תוכן או מידע שיימחק או ייאבד. על המשתמשים להיות מודעים כי כל תוכן שיועלה, יפורסם ישותף או יופץ ניתן יהיה לקריאה, איסוף ושימוש על ידי אחרים באופן לא רצוי.

 

 1. נוטיפיקציות
  החברה מיישמת באפליקציה שירות נוטיפיקציות . במסגרת השימוש באפליקציה, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שברשותך (שעל גביו מותקנות האפליקציה ובו ביקשת לקבל את השירותים), הודעות באמצעותן תוכל/י להתעדכן אודות מוצרים ושירותים נוספים שהחברה סבורה כי את/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות החברה והאפליקציה. הודעות אלו  תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי החברה.
  הינך מצהיר/ה כי ידוע לך שהודעות אלו  עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ”דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, והינך רשאי/ת לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות הנוטיפיקציה כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך.
  אם זאת יצוין כי ביטול הנוטיפיקציות עשוי לפגוע בתפקוד האפליקציה ובחוויית השימוש בה. החברה אינה אחראית לנזקים שיגרמו בעקבות חסימה שכזאת.

 

 1. קישורים

האפליקציה ו/או השירותים עשויים לכלול קישורים או תוכן קשור מאתרים קשורים, מפרסמים, מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי גורמים שלישיים מסחריים או אחרים. החברה אינה ערבה, ואינה יכולה להיות ערבה, לאמינות או לדיוק של פרסומות צד ג'. החברה אינה תומכת בתוכן של פרסומות צד ג'. בנוסף לכך, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל עילה הנובעת מהסתמכות המשתמשים על קשורה באופן אחר כלשהו על שימושם בתוכן של ההודעות המפורסמות באפליקציה ו/או בשירותים. מודגש בזאת כי פרסום תוכן מסחרי, פרסומי או שיווקי על ידי החברה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכישת המוצרים או השירותים המפורסמים.

 

ככל שהתוכנה כוללת קישורים לשירותים או אתרים קשורים אשר אינם מופעלים או מנוהלים על ידי החברה, החברה לא תישא באחריות מכל סוג שהיא אשר נובעת מהסתמכות של המשתמשים על התוכן של שירותים ואתרים כאלה או כל מידע אשר מסופק על ידם, או בקשר אליהם, לרבות, אך לא רק, שלמותם, דיוקם, נכונותם או עדכניותם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, אשר נובע מהשימוש או מההסתמכות של המשתמשים על תוכן השירותים שהושגו באמצעות קישורים באפליקציה.      

 

כל שימוש בשירותים או אתרים קשורים כאמור לעיל, ייעשה באחריותם הבלעדית של המשתמשים ובהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים והשירותים כאמור.

 

 1. שימוש אסור

השימוש באפליקציה ו/או בשירותים הוא לצרכים פרטיים ואישיים בלבד. אין להשתמש בשירות לצרכים מסחריים, למעט לצורך העסקה ישירה של בעלי המקצוע על ידי המשתמשים, ללא הסכמה מפורשת לכך בכתב ומראש מהחברה. אין לעשות כל שימוש באפליקציה ו/או בשירותים על ידי כל אדם או ארגון לשם גיוס, שידול, פרסום או יצירת קשר מכל סוג שהוא עם משתמשים לכל מטרה שאינה המטרה לשמה פועלת החברה ולמטרתה משמשים האפליקציה ו/או השירותים, וזאת ללא הסכמה מפורשת, בכתב ומראש מהחברה. המשתמש מסכים לא לעשות כל שימוש בתוכן על מנת ליצור קשר, לפרסם, לשדל או למכור דבר מה למשתמש אחר ללא הסכמתם המפורשת לכך.

 

 1. תמיכה

משתמשים יכולים ליצור קשר עם החברה בנוגע לכל תמיכה שנדרשת במסגרת השימוש באפליקציה ו/או בשירותים על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת  app.support@pro.co.il

 

 1. הבהרות

החברה עושה מאמצים סבירים להבטיח כי הטכנולוגיה ברשותה תבטיח כי האפליקציה ו/או השירותים הינם מאובטחים כראוי. עם זאת, אף טכנולוגיה אינה מבטיחה הגנה של 100%. על כן, בעוד אנו עושים את מיטב המאמצים המסחריים המקובלים על מנת להגן את המידע האישי שלך, אין ביכולתנו להבטיח הגנה מלאה. למעט במקרים בהם נקבע אחרת מפורשות בתנאים להלן, השימוש באפליקציה ובשירותים הינו על דעתך ובאחריותך בלבד והנך נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך. האפליקציה ו/או השירותים מוצעים לך כפי שהם ("as is") ולפי זמינותם"as) (available" בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד החברה, לרבות אך ללא הגבלה, לאחריות משתמעת בקשר עם סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לצרכי משתמש מסוים או לאי הפרה של זכויות קנייניות, או בקשר לשימוש והתנהלות האפליקציה ו/או השירותים. החברה אינה מספקת כל ייעוץ או המלצה לגבי הסיכון או ההתאמה של מסחר, עסקה או התקשרות כלשהי. לא תישא החברה כל אחריות לגבי התקשרות או עסקה שבחרת לבצע כמשתמש, ואתה מסכים ומאשר כי הערכת כדאיותה וטיבה של עסקה או התקשרות מכל סוג שהיא הנה באחריותך הבלעדית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, שותפיה, עובדיה או מי מטעמה אינם אחראים ואינם נושאים בכל אחריות לגבי בחירותיך והחלטותיך לגבי העסקאות וההתקשרויות שתבצע, לרבות כמשתמש באפליקציה ו/או השירותים, והנך נושא באחריות הבלעדית לכל תוצאה מעסקאות והתקשרויות אלה. כל עצה או ההמלצה שהוסקה על ידך ממצגי החברה, בין אם בכתב או בעל פה, אינה מהווה מצג או בטוחה אלא אם הוגדרה כך מפורשות בתנאי השימוש להלן. בחירתך להסתמך על כל מידע מהסוג לעיל הנה באחריותך הבלעדית. ישנן מדינות או סמכויות שיפוט בהן לא ניתן להחריג או לפטור מאחריות במקרים מסוימים. ככל שהחוק מורה כאמור, חלק מההחרגות לעיל לא יחולו עליך.   

 

 1. הגבלת חבות ואחריות

החברה מסירה כל אחריות או מחויבות, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, בקשר לאפליקציה ו/או השירותים, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות לערך, איכות, התאמה למטרה מסוימת, או תכונות ומאפיינים מסוימים של התוכן או התכונות של המשתמשים או השירותים המסופקים או שנעשה בהם שימוש ("המאפיינים"). כל שימוש בתוכן או מאפיינים יהיו באחריות הבלעדית של המשתמש באותם מאפיינים או מי שמפרסם, מעלה, משתף או מפיץ תוכן מסוים באפליקציה או משתמש בשירותים. הגם שכל משתמש מאשר ומתחייב לציית לתנאי השימוש ומסכים כי כל הפרה או חשד להפרה יכול לגרום לחסימת, השעיית או סגירת חשבון המשתמש שלו וגישתו לשימוש באפליקציה ו/או בשירותים, אין בכך משום התחייבות מצד החברה, במישרין או בעקיפין, לאכוף באופן מלא או חלקי ולנטר כל הפרה ואי-ציות לתנאי השימוש מצד משתמשים, וככל שתובא הפרה או אי-ציות לתנאי השימוש לידיעת החברה, היא רשאית לפעול לגביה בכל דרך שתמצא לנכון ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

 

החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לכל בעיות או תקלות טכניות במכשיר הטלפון הנייד, רשתות, קווים, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, תקלות בדואר האלקטרוני שייגרמו כתוצאה מתקלה טכנית או עומס על רשת האינטרנט או לאפליקציה ו/או לשירותים או בכל שילוב בין אילו, לרבות כל פגיעה או נזק שייגרמו למחשב של המשתמש, למכשיר הטלפון הנייד שלו או לכל מכשיר קשור כתוצאה משימושו באפליקציה ו/או בשירותים או מהורדת כל חומרים הקשורים בהם. יובהר, כי החברה לא תהיה אחראית, בשום נסיבות, על  כל פעולה או התנהגות של צד ג', לרבות של בעלי מקצוע ומשתמשים אחרים, בין אם און-ליין (online) או אוף-ליין (offline), ומפעילי אתרים חיצוניים.

 

החברה, ובכלל זה נושאי התפקידים שבה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, העובדים שלה, קבלני המשנה שלה, שותפיה או מי שפועל מטעמה, לא תהיה אחראית עבור כל נזק ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי, או עבור כל נזק אחר, ואובדן (ובכלל זה אובדן רווח ואובדן מידע), עלויות, הוצאות ותשלומים, לא בנזיקין ולא באופן חוזי או בכל צורה אחרת של אחריות, הנובעת משימוש באפליקציה ו/או בשירותים או קשורה בהם או בחוסר יכולת להשתמש בהם או מכל כשל, שגיאה או התמוטטות בתפקוד של האפליקציה ו/או השירותים,  או מכל תקלה או שגיאה שנעשתה על ידי הצוות שלנו או כל אדם הפועל מטעמו, או מהסתמכותך על התוכן של האפליקציה ו/או השירות, ובכלל זה, אך לא רק, תוכן שמקורו בצדדים שלישיים, או מכל תקשורת עם האפליקציה ו/או השירות, או עם משתמשים אחרים בשירות או דרכו, או מכל שלילה או ביטול של חשבון המשתמש שלך, או מכל פעולה של שמירת התוכן שלך באפליקציה ו/או בשירותים, מחיקתו, חשיפתו וכל שימוש אחר בו או אובדן שלו. כל זאת, בין אם הנזקים היו נצפים או שלאו ובין אם החברה הייתה מודעת לנזק שיכול להיגרם. הגבלת החבות והאחריות להלן תחול באופן המרבי בכפוף להוראות הדין החל.

 

 1. שיפוי

מבלי לפגוע בהוראת כל דין חל, אתה מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את החברה ואת עובדיה, נושאי המשרה שלה, מנהליה וסוכניה, כמו גם את כל הצדדים השלישיים, ככל שיהיו, אשר מציגים פרסומות באפליקציה, מכל תביעה, נזק, הוצאה, הפסד, או אחריות שנובעים  מכל הפרה מצידך של תנאי השימוש לעיל. לאור העובדה כי השימוש באפליקציה ו/או השירותים ניתן לך, כמשתמש, בחינם, שיפוי זה מיועד לכסות את כל ההוצאות, התשלומים, ההפסדים, אובדן הרווחים או כל פגיעה אחרת, ישירה או עקיפה, ממונית או בלתי-ממונית, שתיגרם לחברה, לעובדיה, לנושאי המשרה שלה, למנהליה או לסוכניה כתוצאה מהפרתך את תנאי השימוש לעיל, ובכלל זה, אך לא רק, הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורכי דין. 

 

 1. שונות

על תנאים אלה, האפליקציה ו/או השירותים יחולו חוקי מדינת ישראל והדין החל בה, מבלי לתת תוקף לאמנת האו"ם בדבר מכר טובין בין-לאומי משנת 1980. על פעולותיך ייתכן ויחולו גם חוקים מקומיים או לאומיים אחרים. כל מחלוקת או סכסוך הקשור בתנאי שימוש אלה או הקשור באפליקציה ו/או השירותים ייושב ויידון לגופו בפני בורר יחיד ובהתאם לכללי הבוררות של לשכת המסחר הבינלאומית. הבוררות תתבצע בעיר תל אביב-יפו, ישראל, והשפה בה יתנהל הליך הבוררות תהיה עברית. אינך רשאי לפתוח כנגד החברה, או להשתתף באופן פעיל ככל שיתנהל, הליך תביעה ייצוגית כנגד החברה, ובעצם שימושך באפליקציה או השירותים הנך מסכים לוותר מראש על זכותך לקדם כל תביעה ייצוגית שהיא כנגד החברה.

 

ככל שקיימת עילת תביעה נגד החברה, תוגש התביעה עד שנה מהמועד בו צמחה עילת התביעה. ככל שתנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של תנאי שימוש אלו. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי מתנאי שימוש אלו, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה, צומצמה ו/או הוחלפה. תנאים אלה ו/או השימוש באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות העלאת נתונים ותכנים על ידך באמצעות האפליקציה ו/או השירותים, אינם מכוננים ולא יכוננו כל מערכת יחסים, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד- מעביד, סוכנות או זיכיון בין הצדדים למסמך זה. שימושך באפליקציה ו/או בשירותים נועדו להנאתך ולתועלתך ואספקת האפליקציה והשירותים לך (ככל שהנך עומד בתנאים אלו) מהווה את התמורה הבלעדית והמספקת שאתה זכאי לקבל עבור כל תוכן או תרומה אחרת לאפליקציה ו/או לשירותים, תכניהם ונתוניהם, ותנאים אלו, ותנאי מדיניות הפרטיות, מהווים את ההסכם והתנאים המלאים והיחידים בינך ובין החברה.

           

כל הודעה שהחברה נדרשת למסור לך, בין אם על פי החוק ובין אם על פי תנאים אלו, יימסרו על פי פרטי ההתקשרות שסיפקת בחשבון המשתמש שלך, בין אם באופן ישיר או עקיף, לרבות דרך חשבון המייל שלך. הנך מאשר ומסכים בזאת באופן מפורש לקבל כל הודעה או התקשרות מטעם החברה באופן זה.

 

אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך באפליקציה ו/או בשירותים, בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה. אין באמור בתנאים אלו כדי לגרוע מכל סעד או תרופה העומדים לזכות החברה על פי כל דין ביחס לפעילות או מעשים אסורים. אין לראות באי-אכיפה של איזה מהתנאים אינה משום הסכמה או פטור מאחריות בגין הפרה של התנאים, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לאכוף כל תנאי מהתנאים האלו על פי שיקול דעתה הבלעדי. ככל שיינתן פטור מאחריות למקרה ספציפי של הפרה או אי-ציות לתנאים אלו, אין לראות בכך משום תקדים או פטור גורף להפרות או מקרים של אי-ציות, דומים או שונים, שהתרחשו או שיתרחשו בעתיד.

 

עדכון אחרון –יולי 2017